Informuojame, kad vadovaujantis Bendrijos įstatais, 2019 m. baigėsi Bendrijos valdybos narių ir revizoriaus 3 metų kadencija, todėl 2019 m. gegužės 17 d. bendrijos narių pakartotinis susirinkimas išrinko ir patvirtino naujai kadencijai šiuos Bendrijos valdymo organo narius:

            Edmundas Kučiauskas - Bendrijos valdybos pirmininkas
   Valdybos nariai:
           Jonas Bataitis (vietoje Henriko Zarembos) - valdybos sekretorius, teisiniai                   klausimai, ginčai
           Algimantas Dailidė - kelių priežiūra, infrastruktūra
           Linas Širvaitis - sklypų, teritorijos, atliekų tvarkymas, aplinkosauga
           Juozas Urbaitis - mokesčiai, įnašai, pažymos
           Ona Trepėnaitienė - Bendrijos revizorė

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 11 d. įvyko Bendrijos valdybos posėdis. Valdyba nutarė sušaukti eilinį (metinį- ataskaitinį) bendrijos narių susirinkimą š. m. gegužės 11 d., 18.00 val., susirinkimo vieta - Draugystės 3 -ioji g. 35, prie tvenkinio). Darbotvarkėje numatyta  tvirtinti metinę veiklos ataskaitą, pajamų ir išlaidų sąmatą, mokesčių dydžius ir kitus veiklai būtinus dokumentus bei spręsti einamuosius reikalus. Posėdyje taip pat buvo aptarti kiti aktualūs klausimai. Su posėdyje patvirtintais dokumentais galima susipažinti adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).

Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas mūsų soduose truko nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2016 m. spalio 1 d. (komisija priėmė darbus). Darbus vykdė rangovas iš Jurbarko ,,Jurmelsta".

Bendrijos valdyba (o taip pat ir atskiri sodininkai) prisidėjo kontroliujant darbų eigą ir kokybę. Ačiū visiems.

Čia galite pasižiūrėti vaizdelius kas vyko tiesiant mūsų soduose vandentiekio ir nuotekų tinklus ir kas gavosi užbaigus darbus>>>

Bendrijos valdyba  kreipėsi į UAB ,,Šakių vandenys"  ir rajono savivaldybės administraciją raštu ,,DĖL nuotekų ir vandentiekio TINKLŲ TIESIMO BENDRIJOS TERITORIJOJE". Atsakymas gautas tik iš darbų rangovo.

Informuojame, kad 2014 m. balandžio 29 d. įvyko Bendrijos valdybos posėdis. Pridedame posėdžio protokolo išrašą.

 

Informuojame, kad 2013 m. rugpjūčio 22 d. Bendrijos valdybos posėdyje nutarta:

  1. pritarti UAB ,,Šakių vandenys“ vykdomam vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų projektavimui ir tiesimui visose sodininkų bendrijos ,,Draugystė” teritorijoje esančiose gatvėse (Draugystės 1 – oji g., Draugystės 2 – oji g., Draugystės 3 – oji g., Draugystės 4 – oji g., Draugystės 5 – oji g.), kuriose iš viso yra 210 sklypų, 200 sklypų savininkų.

  2. Bendrijos valdybai organizuoti ir vykdyti priemones, susijusias su vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklųprojektavimu ir tiesimu sodininkų bendrijos ,,Draugystė” teritorijoje ir pasiekti, kad bent 100 sklypų savininkų būtų potencialūs paslaugų vartotojai.

 

Prašytume susipažinti su pateiktais dokumentais. Klausimus galite teikti įgaliotam asmeniui tel. 861556853 arba el. paštu sbdraugyste@gmail.com.  Ačiū

Informuojame, kad 2013 m. gegužės 7 d. įvyko Bendrijos valdybos posėdis. Valdyba nutarė sušaukti eilinį (metinį- ataskaitinį) bendrijos narių susirinkimą š. m. birželio 7 d., 18.00 val., susirinkimo vieta - Draugystės 3 -ioji g. 35, prie tvenkinio). Darbotvarkėje numatyta rinkti valdymo organą, tvirtinti metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, mokesčių dydžius ir kitus veiklai būtinus dokumentus bei spręsti einamuosius reikalus. Posėdyje taip pat buvo aptarti kiti aktualūs klausimai, tame tarpe talkos organizavimas š . m.  gegužės 17 d. 18.00 val. 

Pagal darbotvarkę priimti nutarimai detaliau bus paskelbti artimiausiu metu. 

        2013-01-11

  Informuojame, kad 2012 m. gruodžio 27 d. raštu teikėme prašymą savivaldybei dėl mūsų bendrijos vidaus kelių perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Gavome tokį, kol kas mūsų nedžiuginantį, savivaldybės administracijos atsakymą:

             ,,Informuojame, kad šiuo metu rajono savivaldybė negali perimti Jūsų sodininkų bendrijos

,,Draugystė" vidaus kelių, kadangi pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas (Žin., 2004, Nr.4-40; 2012, Nr. 82-4268) vidaus keliai perduodami savivaldybei kai atlikti jų kadastriniai matavimai ir duomenys įregistruojami Nekilnojamojo turto registre. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo savivaldybėms tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Šiuo metu tokio teises akto nėra."

        Kol kas galime pasidžiaugti tik tuo, kad savivaldybės pozicija vidaus kelių klausimu nėra visiškai beviltiška. Be to mes su savivaldybės specialistais išsiaiškinome, kad vadovaujantis minėto  įstatymo nuostatomis, reikia perskaičiuoti ir žymiai sumažinti bendro naudojimo žemės (tame tarpe ir  vidaus kelių) nuomos mokestį už  2012 m., (vietoje 144 Lt sumokėjom 84 Lt), o ateityje jo visai neprivalėsime mokėti.


2012-11-17

Informuojame, kad š. m. lapkričio 17 d. valdybos posėdyje nutarta  skirti lėšų  100 tonų žvyro atvežimui ir tęsti Draugystės 3 -iosios ir Draugystės 4-osios g. remontą.


                            Informuojame  detaliau apie š. m. rugsėjo 27 d. įvykusio Bendrijos valdybos posėdžio priimtus sprendimus.

            
 1. Valdybos nariams organizuoti veiklą šiose srityse:
          - Henrikas Zaremba - valdybos sekretorius, teisiniai klausimai, ginčai;
          - Algimantas Dailidė - kelių priežiūra, infrastruktūra;
          - Antanas Merčaitis - mokesčiai, įnašai, pažymos;
          - Stanislava Žilienė - sklypų, teritorijos, atliekų tvarkymas, aplinkosauga. 

 2. Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos įgyvendinimo klausimu:
          - Didžiausią dalį planuojamų pajamų, taip pat esamą lėšų likutį skirti einamajam kelių remontui ir priežiūrai. Likusios pajamos - mokesčiams, duomenų pakeitimui JA registre ir kitoms smulkioms išlaidoms. 
 3. Sklypų priežiūros klausimu:

           - Pavesti valdybos narei Stanislavai Žilienei netvarkingų sklypų savininkus įspėti žodžiu, o tų pavardes, kurie ir toliau tinkamai neprižiūri savo sklypo, susiderinus su bendrijos pirmininku, viešai skelbti sodo bendrijos skelbimų lentoje;

        - Pavesti valdybos narei Stanislavai Žilienei įspėti tuos sodo sklypų savininkus, kurie nesudarys savo teritorijoje sąlygų vandens nutekėjimui, o neklausančiųjų ir nepašalinusių problemas pavardes skelbti viešai skelbimų lentoje.

 4. Atliekų tvarkymo klausimu:
        
     
- Bendrijai, kaip juridiniam asmeniui, sudaryti atliekų tvarkymo sutartį su atliekų tvarkytoju, nustatyti  atliekų kiekį ir išvežimo grafiką (nepakenkiant sodininkų interesams);

           - sudaryti ir pateikti atliekų tvarkytojui sodo sklypuose pastatytų gyvenamųjų namų ir nuolat sode gyvenančiųjų  sąrašą. 

5. Dėl kelių ir sklypų ribų pažeidimų:

             - Patikrinti savo sklypus tvoromis užsitvėrusių sodininkų turimus   dokumentus, siekiant išsiaiškinti, ar jie turi tikslius sklypų ribų išmatavimus ir koordinates. Jų nesant, įpareigoti tokių sklypų savininkus atlikti sklypo geodezinius matavimus ir pašalinti pažeidimus per susitartą laiką;     
              - Paskelbti skelbimų lentoje, kad naujai tveriantys tvoras sklypų savininkai privalo turėti sklypo ribų geodezinius matavimus ir prieš vykdant darbus, jeigu tvoros konstrukcijos ribojasi su bendro naudojimo teritorija, gauti sodo bendrijos pirmininko raštišką sutikimą (leidimą).
6. Einamieji  klausimai:

           - Sodo kelių tvarkymą ir priežiūrą laikyti pagrindiniu valdybos darbo prioritetu;

          - Kuo skubiau organizuoti kelių paremontavimo darbus.

           - reikalauti iš vykdančiųjų sode statybos darbus ir naudojantiems sunkiasvorį transportą, sugadintų kelių sutvarkymo ar įnešti į bendrijos sąskaitą 500 Lt jiems sutvarkyti.

           - Rinkti mokesčius už 2012 metus  susirinkime patvirtinta tvarka (paskelbta viešai skelbimų lentose, internete)
            - Pavesti valdybos nariui Antanui Merčaičiui kontroliuoti, kad visi sklypų savininkai jiems priklausantį mokestį sumokėtų iki einamųjų metų gruodžio 31 d.


            Valdybos pirmininkas